مهندس نور احمدی

مدیرعامل

کارشناس ارشد مهندسی تلنولوژی

نام و نام خانوادگی

سمت

بیوگرافی

نام و نام خانوادگی

سمت

بیوگرافی

بالا