مدیریت بر تردد پرسنل جهت محاسبه حقوق و دستمزد
بهره گیری همزمان از سیستمهای شناسایی اثر انگشت و تشخیص چهره
مبتنی بر شناسایی با اثر انگشت، تشخیص چهره و تشخیص عنبیه
بالا